Privacy Policy

Privacyverklaring 3Charmes

Privacy beleid 3Charmes , aanbieder van Training en Coaching 

Uw privacy is belangrijk bij 3Charmes. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw account te beheren, onze producten en diensten aan u te leveren, en om u te informeren over onze producten en diensten, voor zover u hier toestemming toe hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt, en hoe we deze informatie gebruiken. Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen: onze diensten, welke persoonsgegevens wij hebben en hoe we deze gebruiken, met wie we persoonsgegevens delen, waar we ze verwerken, hoelang we ze bewaren en de wettelijke grondslagen op basis waarvan we uw gegevens verwerken. 

 

Onze Diensten, in samenwerking met derden.

3Charmes biedt u training en/of coaching van uw medewerkers; hetzij door de eigenaar R. van der Maarel, hetzij door gelieerde partners. Meestal zijn dat ook trainers, coaches of consultants. 3Charmes verstrekt aan de gelieerde partners alleen die gegevens die nodig zijn om de opdracht naar behoren uit te kunnen voeren. Aanvullende informatie die u aan hen verstrekt vallen onder hun privacy voorwaarden.

Een strategische samenwerkingspartner is Maatos (www.maatos.nl) 
Alle gegevens die wij nodig hebben voor aanmelding bij Maatos voldoen aan de hieronder opgesomde voorbeelden van persoonsgegevens.

Een andere vorm van gegevens, waaronder opgenomen video’s, die u op hun platform achterlaat vallen onder strenge eisen, voor meer informatie daarover zie https://maatos.nl/privacy-policy/

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze door ons geleverde diensten.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u de best mogelijke service te kunnen bieden en om u te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens geeft u direct, bijvoorbeeld wanneer u gegevens aanlevert over deelnemers aan een training of project, of nodige gegevens t.b.v. de facturatie. Wij verzamelen nog geen informatie via onze website (cookies). Als daar verandering in komt zullen wij u daarover informeren.

Wanneer u van onze diensten gebruikmaakt, verwerken we (maximaal) de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
 • E-mailadres;
 • Uw (mobiele) telefoonnummer;
 • Uw adres;
 • Uw locatiegegevens;
 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Functie;
 • Bedrijfsregistratienummers (KvK en BTW);
 • BIG-registratie nummer 

Hoe gebruiken en bewaren we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en, waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

Uitvoering in Nederland. We verwerken uw persoonsgegevens om u de training- en coaching-gerelateerde producten en diensten van uw keuze te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om u te informeren (via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media) over relevante informatie met betrekking tot:

 • De uitvoering en/of de inhoud van de training of coaching 
 • Het versturen van facturen en het verwerken ervan in de boekhouding (met e-Boekhouden)
 • Apple producten waarin we gegevens opslaan (MacBook, iPad, iPhone) worden altijd van de laatste updates voorzien
 • Bestanden waaronder offertes en presentaties worden in Dropbox bewaard

Marketing. We willen u graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte houden van onze producten en diensten, of die van andere bedrijven (voor zover u hiervoor toestemming hebt verleend). U heeft het recht om zich te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u zich uitschrijven of contact opnemen met ons om dit voor u te doen.

Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen. We gebruiken uw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze producten, diensten en klanten te waarborgen. Zo verwerken we uw gegevens voor het opsporen en voorkomen van fraude, diefstal en ander misbruik van onze diensten. In voorkomend geval kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

 

Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).

 

Verbetering en personalisering van onze producten en diensten. We gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren. Vooralsnog maken we hier geen gebruik van.

Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement. Indien u problemen ondervindt met één van onze producten of diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens, zoals uw naam en de bedrijfsnaam en bijbehorende adresgegevens, moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken uw persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens nooit met derden, tenzij daar een uitzondering voor moet worden gemaakt:

 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
 • Om in voorkomend geval nakoming van onze overeenkomst met u af te dwingen. Wanneer u bijvoorbeeld verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, kunnen we uw informatie met een incassobureau delen;
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. 

Indien u uw gegevens bij ons wilt verwijderen, vragen wij u contact op te nemen met ons. Wij verwijderen uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging met uitzondering van de informatie die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Gegevens kunnen ook langer worden bewaard wanneer deze nodig zijn voor vorderingen of juridische procedures. 

Vragen en klachten

Indien u vragen hebt over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met ons.

Indien u het gevoel heeft dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Verantwoordelijke entiteit

De eenmanszaak 3Charmes is gevestigd op de Ruijslaan 2, 1796 AD De Koog.
en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74709674.

De algemene voorwaarden zijn te bekijken op de website www.3charmes.com  

top
© 2024 3charmes - Powered by Maatos